Privacy policy

Privacy verklaring Fysio World Amsterdam

Vanaf 25 mei is de nieuwe Europese privacywetgeving Algemene Verordening Gegevensbeherming (AVG) van kracht. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt als in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Dit betekent dat wij niet zomaar uw gegevens mogen opslaan en dat u recht heeft op inzage, correctie en verwijdering van uw gegevens. Naast een moderne standaard van beveiliging, geheimhoudingsplicht en een integere groep werknemers kunt u in onze privacy verklaring lezen hoe wij met uw gegevens omgaan. We informeren u hier over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de Wet Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO).

Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Fysiotherapie praktijk Fysio World Amsterdam (eenmanszaak) aan de Middenweg 67 f, 1098 AE te Amsterdam is verantwoordelijk  voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Onder verwerking persoonsgegevens verstaan wij alle handelingen met betrekking tot het verzamelen, vastleggen, verstrekken, doorzending, raadplegen, samenbrengen, bewaren, ordenen en gebruiken van uw persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens wanneer u persoonlijk, telefonisch, per mail of via het contact- of afsprakenformulier op de website www.fysioworldamsterdam.nl een behandelafspraak inplant, of via deze kanalen informatie aanvraagt. Wij zullen uw persoonsgegevens opslaan in het software systeem (Intramed) voor het maken van een afspraak, een behandelplan en  het declareren van uw nota bij de zorgverzekeraar. Een verwerkersovereenkomst is nodig met alle partijen die gegevens voor u verwerken. Hier kunt u alle aangepaste voorwaarden en verwerkersovereenkomsten van de diensten van Intramed vinden. Fysio World Amsterdam zal  de volgende persoonsgegevens opslaan:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Burgerservicenummer
 • Medische gegevens; (geestelijke) gezondheid en psychische en/of lichamelijke klachten.

Fysio World Amsterdam zal u, in het geval van een afspraak, tijdens een eerste afspraak kenbaar maken welke gegevens we opslaan. U kun de toestemming hiervan altijd weer intrekken. Wanneer u dit via onze website doet, dan kunt u hierin toestemmen door het daarvoor bestemde vakje  aan te vinken, welke u kunt  vinden onder het afspraak-of contactformulier.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Fysio World Amsterdam verzamelt de gegevens ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • om u telefonisch of per mail te benaderen om een afspraak vast te leggen of gevraagde informatie te verstreken
 • om u volgens de restricties van de zorgverzekeraar te behandelen
 • om te voldoen aan de wettelijke verplichting en belang van u ten aanzien van de verslaglegging van uw behandeling
 • om uw nota voor behandeling(en) in te dienen bij de zorgverzekeraar ten behoeve van de declaratie(s)
 • om, indien nodig, de voortgang van uw behandeling te rapporteren aan uw (huis)arts. Dit altijd in overleg en schriftelijke toestemming van u.
 • om u een eventuele, encrypte factuur te kunnen mailen op basis van verrichte werkzaamheden
 • om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving voor het behandelen van klachten of geschillen
 • om u een nieuwsbrief of service bericht per mail of reguliere post toe te sturen. Hiervoor kunt u zich te allen tijde afmelden via een keuze onderaan de nieuwsbrief.

Delen van uw persoonsgegevens met derden

Wij sturen of delen uw persoonsgegevens alleen met andere instanties ten behoeve van:

 • het declaratieproces van uw zorgverzekeraar
 • een behandeling bij een andere zorgverlener, indien een behandeling daar zinvol wordt geacht. We zullen hiervoor altijd schriftelijk toestemming aan uw vragen.
 • ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde
 • een wettelijk voorschrift die de zwijgplicht van de zorgverlener doet opheffen
 • leerdoelen van een stagiaire die meekijkt met de behandeling

Zorgverzekeraars Nederland

Fysio World Amsterdam is een multidisciplinair, preventie- en revalidatiecentrum in Watergraafsmeer. Wij hebben zorgcontracten met alle zorgverzekeraars in Nederland, waardoor we een ieder met pijn aan het bewegingsapparaat kunnen behandelen. Dit alles volgens de eisen van het kwaliteitsregister die zijn opgesteld door het KNGF. De behandelingen en beweegactiviteiten worden in onze praktijk door onze fysiotherapeuten en trainers begeleid. Alle fysiotherapeuten zijn BIG geregistreerd, staan in het CKR en werken volgens de WGBO.

Alle zorgverzekeraars hebben hun eigen verantwoordelijkheid jegens de AVG wet. Lees hier welke verantwoordelijkheden zorgverzekeraars hebben ten aanzien van persoonsgegevens, en welke strenge regels er gelden wanneer een zorgverzekeraar extra informatie vraagt aan de zorgverlener voor een materiële controle.

Zelfstandige specialisten binnen de praktijk

Binnen Fysio World Amsterdam zijn er diverse, zelfstandige specialisten die een ruimte binnen de praktijk huren. Fysio World Amsterdam is door de huurder geïnformeerd over zijn of haar privacy beleid. Tevens zijn de privacy verklaringen van de huurders gedocumenteerd en aangescherpt in het huurcontract en in beheer van de FG binnen de organisatie .

Gegevensverwerking en bewaartermijn in Nederland

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt in Nederland. Gegevens worden niet langer bewaard dan vijf jaar (digitaal en/of schriftelijk) of voor het doel noodzakelijk, met uitzondering van wettelijke verplichtingen (minimaal 15 jaar na beëindiging van de laatste behandeling, zie de WGBO). De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

De betrokkene kan te allen tijde het verzoek indienden bij de gebruiker om over te gaan tot het verwijderen/ vernietigen van gegevens. Fysio World Amsterdam is wettelijk verplicht om dit verzoek te honoreren.

Beheerder

Fysio World Amsterdam heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De beheerder houdt toezicht op de toepassing en naleving van de AVG- wetgeving. In het verwerkingsregister  worden de gegevens over clientèle  opgeslagen binnen een digitaal en fysiek beschermde omgeving en is alleen door de FG toegankelijk. Dit door middel van een wachtwoord (code) of centrale sleutel. De beheerder is verplicht om eventuele veranderingen in de verslaglegging of herstructurering van data te rapporteren aan de eigenaar van Fysio World Amsterdam. De FG legt passende organisatorische en technische maatregelen op aan de gebruikers/ bewerkers. Dit ter voorkoming van: vernietiging, verlies, openbaring, onreglementaire wijzigingen en- of toegang. De risico’s hiervan zijn op voorhand ingeschat en er zijn hiervoor passende beveiligingssystemen en een beleid voor opgesteld. Op grond van de AVG is de FG verplicht om alle de datalekken te registreren die zijn gemeld. Indien u vragen heeft over de wijze hoe Fysio World Amsterdam omgaat met de privacy van uw gegevens, dan kunt u contact opnemen met Roxanne Helleward via [email protected]

Bewerkers

Medewerkers binnen Fysio World Amsterdam die bij het uitvoeren van hun werkzaamheden toegang hebben tot uw gegevens, hebben contractueel vastgelegd dat ze de gegevens voor geen enkel ander doeleinde zullen gebruiken of verwerken zoals in dit privacy reglement  is vastgelegd. Daarnaast hebben zij alleen toegang tot de gegevens die noodzakelijk zijn voor het beoefenen van de door hun beklede functie.

Elke medewerker en stagiaire heeft met een persoonlijke unieke code toegang tot het Intramed systeem. De code wordt met frequente regelmaat gewijzigd. Het apparaat waarmee toegang wordt verleend tot het systeem van Intramed, wordt door de medewerker vergrendeld zodra deze klaar is met de benodigde werkzaamheden in het systeem, of het apparaat onbeheerd achterlaat.

Rechten van betrokkene

Als cliënt heeft u rechten als het gaat om uw persoonsgegevens. Deze zijn:

 • U heeft het recht ons te verzoeken inzage te geven in welke persoonsgegevens wij van u verwerken. In een verklaring laten wij u weten welke gegevens er van u verwerkt worden en met welk doel.
 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens op te vragen, te corrigeren, te beperken in de verwerking ervan, te verwijderen, over te dragen zonder gehinderd te worden of mee te nemen (dataportabiliteit).
 • U heeft het recht de betreffende persoonsgegevens, die u aan Fysio World Amsterdam heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen.

a) Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende therapeut verzoeken deze te wijzigen. Wanneer u dit verzoek indient, specificeert u om welke persoonsgegevens het gaat. Wanneer u een verzoek tot inzage of correctie indient, zullen wij binnen vier weken reageren. De bevindingen, fysiotherapeutische diagnose en conclusies van de behandelend therapeut vallen niet onder de gegevens waar u volgens de wet inzage op heeft.

b) In geval van een verzoek tot verwijdering zullen wij de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij, en voor zover, de wet ons verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er andere dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Wij sturen u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Als we de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet hebben verwijderd, sturen we u een bericht waarin we toelichten waarom niet (volledig) aan uw verzoek kon worden voldaan. Als we niet of niet volledig kunnen vaststellen op welke persoonsgegevens uw verzoek betrekking heeft, kunnen we u vragen om uw verzoek nader te specificeren. We schorten dan de uitvoering van het verzoek op totdat u ons de nadere specificatie heeft verstrekt. U kunt daartoe een bericht met uw naam en contactgegevens sturen naar Fysio World Amsterdam, t.a.v. Roxanne Helleward, middenweg 67 F, 1098 AE Amsterdam of een e-mail versturen naar [email protected]

 • U mag een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier toevoegen.
 • U mag, in bepaalde gevallen, zich tegen de verwerking van uw gegevens verzetten.
 • U mag, in bepaalde gevallen, een gegeven toestemming voor gebruik of delen van persoonsgegevens, intrekken.
 • Op het moment dat de betrokkene jonger is dan twaalf jaar, is deze persoon onvoldoende handelingsbekwaam betreffend de besluitvorming omtrent de verwerking van persoonsgegevens. De ouder of voogd wordt geacht een akkoord te geven. Hetzelfde geldt voor een betrokkene in de leeftijdscategorie 12- 16 jaar, die niet in staat is tot een redelijke waardering van zijn belangen. Indien de betrokkene minderjarig is zal de besluitvorming omtrent het vastleggen, vernietigen of wijzigen van de persoonsgegevens te allen tijde onder de verantwoording van de ouder/ voogd vallen.

Klachten en uitoefenen van uw rechten

Op het moment dat u van mening bent dat de regels van dit document niet worden nageleefd of een logische verdenking heeft dat er onverantwoordelijk met vertrouwelijke informatie wordt gehandeld binnen Fysio World Amsterdam, dan zijn er twee opties:

 • Contact opnemen met de FG van Fysio World Amsterdam en het geschil bespreekbaar maken. U kunt u contact opnemen met Roxanne Helleward
 • Een verzoek neerleggen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of bij de rechter. Deze instantie zal een onderzoek met betrekking tot de persoonsgegevens verwerking en de AVG wetgeving uitvoeren. Meer informatie daarover vind u hier.

Ook voor het uitoefenen van uw rechten als betrokkene kunt u met onze FG contact opnemen. Houd er rekening mee dat wij uw identiteit kunnen verifiëren voorafgaand aan het in behandeling nemen van uw verzoek.

Beveiliging website

Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website Fysio World Amsterdam  maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen  dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Wanneer u uw gegevens via onze website achterlaat, dan kunt u toestemming geven voor het opslaan van uw persoonsgegevens, door het daarvoor bestemde vakje aan te vinken  welke te vinden is onder het afspraak of contactformulier. Deze opt-in slaan wij op in een beveiligde/versleutelde database met daarin de volgende informatie (bewaarplicht van 60 maanden);

 • omschrijving van toestemming
 • letterlijke opt-in tekst van de toestemming; Hierbij geef ik toestemming om per mail of telefonisch benaderd te worden en aanvaard ik het privacy statement.
 • doel verwerking
 • voor welke opt-in expliciet toestemming is afgegeven (afspraakformulier, contactformulier of inschrijfformulier)
 • een versienummer van het formulier
 • NAW persoonsgegevens
 • FG medewerker die toegang heeft tot de beveiligde database
 • methode van inschrijven (opt-in/opt-out)
 • datum van verkregen opt-in
 • IP- adres van de bezoeker
 • verzendmoment van bevestigingsmail

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer, telefoon of tablet om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Ze kunnen die apparaten niet beschadigen. Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

U kan altijd zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren. Bij uw (eerste) bezoek aan onze website krijgt u de mogelijkheid cookies te accepteren of te weigeren. Via de cookieverklaring op onze website kunt u uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken.

Verder maken we gebruik van analytics cookies om statistieken van de gebruikers van de website te verzamelen. Dat doen we met Google Analytics. De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. In het privacy beleid van Google en het privacy beleid van Google Analytics vind je meer informatie.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”

Als u geen cookies wil toestaan, pas dan je browserinstellingen aan. U kunt ook cookies die al geplaatst zijn verwijderen. Echter: als u geen gebruik wilt maken van cookies kan het zijn dat de website niet goed werkt, en/of u kunt  geen afspraakformulier invullen en verzenden. Hoe u uw instellingen kunt aanpassen verschilt per browser. Kijk daarvoor in de helpfunctie van uw browser.

Hyperlinks

De website van Fysio World Amsterdam kan links naar andere websites van derde partijen opnemen. Wij zijn hier echter niet verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze websites. Tevens attenderen wij  u erop dat wanneer u onze website verlaat, wij niet meer verantwoordelijk zijn voor de beveiliging en bescherming van uw privacy. Lees de privacyverklaring van de desbetreffende website daarom goed door.

Wijzigingen

Fysio World Amsterdam kan deze privacy verklaring wijzigen of aanpassen. Indien dit gebeurd zullen wij dit kenbaar maken op de homepagina van de website. We raden u daarom aan deze verklaring regelmatig op wijzigingen na te lezen. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018.

Contact met ons opnemen?

U kunt op de volgende manieren contact met ons opnemen:

Pijn of moeite met bewegen?

Blijf niet rondlopen met klachten en maak een afspraak